Australia Meme Meme

Australia

Australian

yes

site

you

apostrophe

like

you re

escape

desperately

found @ 42 likes ON 2019-11-05 09:24:10 BY sizzle

source: tumblr