Proton Meme Meme

proton

neutron

electron

Neutron Proton Electron

found @ 42 likes ON 2019-12-02 11:02:01 BY sizzle

source: tumblr