Proton Meme Meme

proton

neutron

electron

Neutron Proton Electron

found @ 46 likes ON 2019-04-02 14:17:41 BY sizzle

source: tumblr